Публічна оферта

Сторони:

Виконавець Фізична особа-підприємець Коцяр Олена Тарасівна, свідоцтво про державну реєстрацію 23550000000019953 від 13.03.2017р., з однієї сторони, та 

Замовник Користувач сайту

 1. Предмет договору.
  1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги, що полягають у підготовці та організації подорожі  в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 2. Відомості про послуги.
  1. Згідно з цього Договору, Виконавець зобов’язаний надати Замовнику наступні послуги:
   1. Надати Замовнику інформацію про базу відпочинку, проїзд, проживання, харчування.
   2. Забронювати Замовнику місце (місця) в автобусі на курорт «Рассейка», який знаходиться в Татарбунарському районі Одеської області та в зворотньому напрямку.
   3. Видати Замовнику ваучер (путівку) на подорож.
   4. Забронювати за Замовником місце (місця) для проживання на базі відпочинку «_Дружба_».
   5. Надати Замовнику інформацію щодо безпечних та загальноприйнятих правил поведінки та безпеки, щодо набору сплачених послуг і послуг, які є додатковими і вимагають додаткової оплати.
 3. Ціна та умови оплати.
  1. Вартість послуг визначається сторонами в залежності від обсягу послуг, кількості осіб тощо.
  2. Вартість послуг за Договором зазначається в ваучері (путівці), який є додатком до даного Договору і є невід'ємною частиною даного Договору.
  3. Замовник зобов’язаний сплатити завдаток за надання послуг в день підписання цього Договору.
  4. У випадку несплати Замовником коштів у строк передбачений п. 3.3, цей Договір вважається таким, що не укладено.
 4. Обов’язки сторін.
  1. Обов’язки Виконавця:
   1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.
   2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
  2. Обов'язки Замовника:
   1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.
   2. Завчасно (до підписання Договору)  надавати Виконавцю документи, необхідні для оформлення надання послуг, зазначених п. 2.1 цього Договору.
   3. Оплачувати послуги, на умовах  та в порядку зазначеному в п. 3 цього Договору.
   4. Забезпечувати бережне відношення до майна Виконавця та інших осіб, у разі завдання шкоди майну – відшкодовувати у повному обсягу, дотримуватись правил поведінки у транспортному засобі, правил дорожнього руху.
   5. Під час перебування у транспортному засобі (автобусі) не вживати будь-яких алкогольних та (або) спиртних напоїв, не курити та не вчиняти жодних дій, які могли б порушити права інших пасажирів.
 5. Відповідальність сторін та вирішення спорів.
  1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
  3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана не пізніше  п’яти календарних днів з дати настання  таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
  4. Не настає відповідальність Сторін в результаті несприятливих погодних умов, природних та кліматичних явищ, технологічних факторів, злочинних, протиправних та (або) таких що мали своїм наслідком шкоду, дій третіх осіб, що потягли за собою аварію, дій та (або) бездіяльності державних органів законодавчої, виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, що перешкоджають нормальної діяльності Сторін, в тому числі змін в нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини між Сторонами, дій та (або) бездіяльності інших фізичних та юридичних осіб, якщо вони виникли після підписання даного договору та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.  .
  5. У випадку порушення Замовником зобов’язань, передбачених п. 4.2.3, п. 4.2.4 цього Договору, Виконавець в особі представника (водія) має право висадити Замовника на найближчій зупинці громадського транспорту (або посту ДАІ), при цьому завдаток передбачений п. 3.3 Договору не повертається.
  6. При відмові Замовника від одержання послуг згідно даного договору незалежно від причин відмови, виконавець залишає собі завдаток (передоплату), якщо замовник своєчасно попередив про це виконавця у письмовій формі: 

   за 30-21 день до початку обслуговування -30% ціни договору,

   за 20-9 днів до початку обслуговування – 50% ціни договору,

   за 8-1 день до початку обслуговування – 100% ціни договору. 

   Даний завдаток (передоплата) є компенсацією за збиток, понесений від не реалізації послуг.

 6. Строк дії Договору та інші умови.
  1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені за згодою обох сторін у письмовій формі.
  2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
  3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
  4. Підписанням даного договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку та правилами поведінки на території бази та проінформований про умови надання послуг з організації відпочинку.
  5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
  6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
  7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.